Navarin Savaşı

2011-04-26 14:38:00
Navarin Savaşı | görsel 1

    Navarin Savaşı Osmanlı-Mısır donanmaları ile ingiliz- Fransız-Rus donanmaları arasında yapılandeniz savaşı (20 Ekim 1827). 1821'de başlayan Mora Ayaklanması, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından 1825-1826 yıllarında bastırılmıştı. İkisi de kendi çıkarları açısından Yunanistan'ın bağımsızlığıyla ilgilenen İngiltere ve Rusya, Fransa'yı da aralarına alarak 6 Temmuz 1827'de Londra Antlaşması'nı imzaladılar. Yunanista'ın bağımsızlığı ilkesini kabul eden antlaşmaya göre Osmanlı Devleti bu bağımsızlığı onaylamazsa ona karşı baskı uygulayabileceklerdi. Osmanlı Devleti, bu antlaşmayı ve önerileri iç işlerine karışmaolarak değerlendirdi ve kabul etmedi. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlıların önerilerini kabule zorlamak amacıyla, Amiral Edward Codrington komutasındaki donanmalarını Doğu Akdeniz'e yolladılar. Aslında bir gövde gösterisi amacını taşıyan hareket, Navarin Limanı'nda demirli bulunan, Tahir Paşa komutasındaki Osmanlı-Mısır donanmasının topa tutulmasıylasonuçlandı. Osmanlı-Mısır donanmasında 57 gemi yandı ve battı, 6.000 denizci'de öldü. Düşman donanmasıysa tek bir kayıp vermedi. Osmanlı İmparatorluğu'nu zor durumda bırakan bu olay, İngiltere'de kaygıyla karşılandı. İngiltere, çıkacak bir savaş sonunda Osmanlı imparatorluğu'nun büsbütün yıkılacağından ve Rusların bölgedeki etkinliklerinin ve topraklarının büyüyeceğinden çekindiği için olayın sorumlusu İngiliz amiralini görevinden aldı: İngiliz Parlamentosu'nda olay kınandı. Osmanlı Devleti bu olaydan on ay sonra Yunanista'ı boşaltmaya başladı. Bu olay Navarin felaketi olarak tarihe yazıldı. ... Devamı

Kıbrıs Seferi

2011-04-26 14:35:00
Kıbrıs Seferi | görsel 1

    Kıbrıs Seferi Sultan Selim Han,Osmanlı padişahı olmasıyla devlet idaresine ve orduya ehil devlet adamları ve kumandanlar tayin edip,eskilerden bir kısmını da yerinde bıraktı.Vezir-i azam Sokullu Mehmed Paşa’yı vazifesinde bırakması devlet idaresi ve imar faaliyetlerinin devamında isabetli oldu.Osmanlı Ordusu,kara ve denizde fetihlerde devam etti.Donanma Akdeniz ve Okyanuslardaki engin sularda,Osmanlı sancağını dalgalandırıp,armasını şan ve şerefle taşıdı.Suriye,Mısır,Hac yolunun ve Haçlı korsanlarından Anadolu sahillerinin emniyeti için Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Adası fethine karar verildi.Osmanlı’nın niyeti,Kıbrıs’taki Venedikliler tarafından tespit edilince,yardım ümidiyle Papa’ya baş vurdular.Avrupa’dan Haçlı Donanması toplanmasına rağmen,Lala Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı Ordusu ile Piyale Paşa emrindeki Donanma,1570 yazında Kıbrıs’a çıkarma yaptı.Lefkoşa ve Magosa fethedilip,diğer mühim Kıbrıs şehirleri teslim alındı.Hrıstiyan devletler,Kıbrıs’ın Osmanlılarca alınması üzerine Haçlı zihniyetiyle ittifak kurdular.1571’de İspanya kralı İkinci Pilipin kardeşi,Alman İmparatoru Şarlken’in tabisi Don Juan kumandasındaki devrin bütün Avrupa devletlerinden meydana gelen müttefik Haçlı donanması,Osmanlıya karşı tekrar harekete geçti.Haçlı donanmasının hareketi tespit edilip,hazırlık başladı.Donanmaya kaptanlardan da gemi toplandı..Akdeniz ve Adriyatik’de Haçlı donanması arandı.Rastlanmayınca Venedik şehirleri tehdit edilip,Korfo ve Kefalonya adaları vuruldu.İnebahtı Körfezi’nde demirlendi.Müttefiklerin Kefalonya sahillerine geldiği tespit edilince,harp meclisi toplandı.Düşmana taarruz kararı alındı.Haçlılar Kefalonya’da olduğundan İnebahtı Körfezi’nin kuzey sahili takip edilirken,düşmanın açık denizden geldiği gör&u... Devamı

II.BALKAN SAVAŞI

2011-04-26 14:33:00
II.BALKAN SAVAŞI | görsel 1

    II.BALKAN SAVAŞI   Londra Antlaşması'nda yapılan paylaşım,Balkan devletlerini memnun etmemişti.Bu antlaşmayla Bulgaristan,diğer Balkan devletlerinden daha geniş topraklar elde etmiş tarihinde ilk kez Ege Denizi'nde kıyıları sahip olmuştu.Bulgaristan'ın payının fazla olduğunu düşünen Sırplar,Yunanlılar,Karadağlılar Bulgaristan'a saldırdılar.Bu sırada Romanya Bulgaristan'a karşı savaşa katıldı.II.Balkan Savaşı'nda Bulgarlar her cephede yenilgi aldılar.Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti 1913'te Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.Ancak Osmanlı Devleti büyük devletlerin müdahelesi ile daha ileri gidemedi.Bulgaristan'ın savaşa katılan devletlerden barış isteği üzerine şu antlaşmalar yapıldı;      * İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913):Antlaşma Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı.Kırklareli,Edirne ve Dimetoka(Doğu Trakya) Osmanlı Devleti'nde,Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan'da kaldı.Meriç Irmağı iki devlet arasında olarak kabul edildi.      * Atina Antlaşması (14 Kasım 1913):Antlaşma Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı.Osmanlı Devleti;Selanik,Yanya ve Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu kabul etti. Atina Antlaşmasında Ege adalarının durumunun ne olacağı büyük devletlerin kararına bırakıldı.Bu konudaki görüşmeler sürereken Birinci Dünya Savaşı çıktı.Osmanlı Devleti'nin Bukgaristan ve Yunanistan ile yaptığı;İstanbul ve Atina antlaşmalarında bu bölgelerde yaşayan Türklerin hakları da belirlendi.Kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alındı.Balkan Savaşları sonunda,Karadağ ile sınırımız olmadığı için herhangi bir antlaşma yapılmadı.Sırbistan ile de İstanbul'da bir barış antlaşması yapıldı.Ortak sınır olmadığı için sadece Sırbistan'da kalan Türklerin durumu belirlendi.Bu... Devamı

Haçova Meydan Savaşı

2011-04-26 14:30:00
Haçova Meydan Savaşı | görsel 1

    Haçova Meydan Savaşı (1596) III. Mehmet'in başında yer aldığı Osmanlı Ordusu Eğri kalesini kuşatarak fethetti. (1596) Bu başarısından dolayı III. Mehmet'e "Eğri Fatiği" unvanı verildi. Eğri'den Haçova'ya gelindiğinde burada  Avusturya, Alman, Çek, Fransız, İspanya, İtalya, Leh, Macar, Papalık askerlerinden meydana gelen 300.000 bin kişlik Hristiyan ordusu ile karşılaştı.  110.000 bin kişilik Osmanlı ordusu  25 Ekim günü başlayan Haçova Meydan Muharabesinde Savaşın ilk günü bir sonuç alınamadı ikinci günü  26 Ekim'de düşman ordusunu mağlup etti. Haçova'da büyük bir zafer kazanıldı (1596) Haçova Savaşı Osmanlı tarihinin zaferle sonuçlanan son büyük Meydan Savaşıdır. Devamı

Divan ve İlk Vezirler

2011-04-26 14:26:00
Divan ve İlk Vezirler | görsel 1

    Divan ve İlk Vezirler Küçük Osmanlı Beyliği,ilk devlet teşkilatı düzenlenirken Türkiye Selçuklu ları ile İlhanlıları örnek almıştır.Divan,beylik başkentinde bulunuyordu.Divana devlet başkanı olan hükümdat başkanlık ettiği gibi,gerektiği durumlarda da hükümet başkanı olan vezir de başkanlık ederdi.Mevcut kaynaklara göre,ilk Osmanlı veziri,Hacı Kemaladdin oğlu Alaeddin Paşa’dır.Alaeddin Paşa’dan sonra vezir olanlar,uzun bir süre,hep bilginler sınıfından gelmişlerdir.Osmanlı Divan Reisliği XIV. Yüzyılın sonlarına kadar bilgin olanlara verilmiş,böylece İlhanlılarda olduğu gibi askeri sınıf dışında olanlar atanmışlardır.Vezirler,askeri işlere karışmazlardı;bu işler,subaşı ve daha sonraki deyimiyle beylerbeyiler tarafından yürütülürdü.Osmanlı divanında vezirlere askeri sınıfa mensup kimselerin giyecekleri elbise ve başlarına koyacakları sarığın biçimi tespit edilmiş ve böylece hükümet erkanı,askeri sınıf mensupları ve halk,kıyafet bakımından birbirlerinden ayrılmışlardır.Divan,bütün memleket işlerinde başvurulacak birinci derecede en yüksek makam idi;karalar hep buradan verilirdi.Askeri işler,Çandarlı Kara Halil’in vezirliğine kadar Divan’dan ayrı idi ve subaşı ve beylerbeyiler tarafından sultana arzedilip onayı alındıktan sonra yürütülürdü.Fakat I.Murad devrinde vezir Halil Hayrettin Paşa’dan itibaren vezirlere verildi;Halil Hayrettin Paşa,aynı zamanda ordu kumandanlığı görevini üstlenmişti. Devamı

Otranto'nun fethi

2011-04-26 14:21:00
Otranto'nun fethi | görsel 1

    Otranto'nun fethi Gedik Ahmet Paşa, ideresinde 132 parçlık bir Osmanlı donanması,  Güney İtalya sahillerine ulaştı. Gedik Ahmet Paşa, kısa zamanda Otranto Kalesini 11 Ağustos 1480 aldı. Napoli Kralı Ferdinand oğlu Alfons idaresinde kuvvet gönderdiyse de bu kuvvetler Osmanlı gücü karşısında geriye çekilmek zorunda kaldılar. Otranto kalesini tamir ve bakımını yapan Gedik Ahmet Paşa'nın burasını İtalya'nın fethi için üs olarak kullanmak düşüncesinde olduğu muhakkaktı. Fatih Sultan Mehmet'in ani ölümü ve yeni Padişah II. Bayezid'in Gedik Ahmet Paşa'yı geri çağırmasıyla İtalya seferi kaldırıldı. 1481 yılında Otranto tekrar Ferdinand'ın eline geçti. Devamı

Osmanlı Lehistan Savaşı

2011-04-26 14:18:00
Osmanlı Lehistan Savaşı | görsel 1

    Osmanlı Lehistan Savaşı  Lehistan 1575 yılında Osmanlı himayesine alınmıştı. 1587 yılında osmanlı himayesinden çıkan Lehistan'ın Boğdan, Eflak ve Erdel işlerine karışması ve Osmanlı-Avusturya savaşlarında Avusturya'ya yardım etmesi sebebiyle Lehistan'a savaş açıldı. Özi Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Prut nehri kıyısındaki Yaş'ta Lehistan ordusunu yenilgiye uğrattı. "1620" 1621 yılında II. Osman "Genç Osman" Lehistan seferine çıktı. Lehistan Avusturya'dan yardım alarak ordularını takviye ettiler. Osmanlı Ordusu Hotin kalesini kuşattı. Ancak kuşatma askerin iyi savaşmaması ve disiplinsizliği nedeniyle sonuçsuz kaldı. Lehistan'ın isteği üzerine Hotin Antlaşması yapıldı (1621) Antlaşmaya göre iki ülke birbirlerinin topraklarına saldırmayacak ve Lehistan Kırım hanına yılda 40 bin altın vergi verecekti. Devamı

Londra Antlaşması

2011-04-26 14:15:00
Londra Antlaşması | görsel 1

    Londra Antlaşması (1841)     Londra Protokolu'nun imzalanmasından bir yıl sonra, Rusya ile yapılan Hünkar İskelesi Antlaşması sona erdi. Bunun üzerine, Fransa'nın önerisiyle, Avrupa devletleri, yeniden Londra'da toplandılar. Konferansa Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, ve Prusya katıldılar. Konferansta, Boğazlar sorunu görüşüldü ve Londra Antlaşması imzalandı (1841). Buna göre; Boğazlar, Osmanlı devletinin egemenliği altında kalacak, Boğazlar, bütün savaş gemilerine kapalı olacaktı. Londra Antlaşması ile Boğazlar sorunu da belli bir dönem için çözümlenmiş oldu.  Bu uluslararası antlaşmalar sonucu, Mehmet Ali Paşa, Suriye ve Adana'yı kaybetti; fakat, Mısaır'ın yönetimini, çocuklarına ve torunlarına kazandırdı. Osmanlı Devleti'nin, bir valisinin ayaklanmasını bastıramayacak kadar güçsüz olduğu anlaşıldı. Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki himaye hakkını kaybetmekle beraber, Karadeniz'deki güvenliğini sağladı. İngiltere, Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da güçlü bir devlet kurmasını önleyerek, Hint deniz yolunu korumuş oldu. Fransa kendi çıkarlarına uygun bir sonuç elde edemedi. Devamı

Kafkas Cephesi

2011-04-26 14:12:00
Kafkas Cephesi | görsel 1

    Kafkas Cephesi Ruslar savaş ilanından sonra ilk olarak Kafkas cephesinden Kars, Sarıkamış yönünde taaruza gecerek Doğu cephesinde harekata başladılar. Köprüköy savaşını Ruslar kaybettiler. Başkumandan vekili Enver Paşa'nın yaptırdığı Sarıkamış taarruzu, 100 bin vatan evladının soğuktan donması ile sonuçlandı. 1915 yılında üstünlüğü ele alan Ruslar ileri harekata geçerek Erzurum, Muş, Bitlis, Trapzon ve Erzincan şehirlerini ellerine geçirdiler. Rusların tahrik ettiği Ermeniler Türk katliamına başladılar. Çocuk, kadın, ihtiyar ayırmadan binlerce insanı öldürdüler. Bundan sonra Ermenilere karşı aynı hareketler yapıldı. Bu sayede önleri alınabildi. Uzun süren savaş Çarlık Rusyasını sıkıntılar içine bıraktı. İhtilal için müsait bir zemin kendiliğinden hazırlanmış oldu. Uzun bir süredir teşkilatlı bir şekilde çalışan komünistler bu durumdan faydalanmasını bildiler. 14 Mart 1917'de Komünist ihtilali oldu. Çarlık rejimi devrildi iç durumunu düzeltmek isteyen Lenin müttefiklerden bariş istedi. Lehistan'ın Brest-Litovsk kasabasında barış yapıldı (1918). Komünist İhtilali sonunda Kafkas cephesinde Rus kuvvetleri çözülmüştü. Osmanlı ordusu bu durumdan istifade ederek Trabzon, Erzincan, Erzurum ve Van'ı geri aldı. Daha sonra Batum istiklal savaşı sırasında yapılan Moskova antlaşması ile Ruslara geri verildi. Devamı

II. Kosava Zaferi

2011-04-26 14:08:00
II. Kosava Zaferi | görsel 1

    II. Kosava Zaferi Varna mağlubiyetinin acısını unutturmak isteyen Jean Hünyad, Macar ve Alman'lardan meydana gelen büyük bir ordu toplamayı başardı. Varna zaferinden sonra II. Murat, Yunanistan ve Mora'da Osmanlı hakimiyatini yeniden sağlamış, Sırbistan tekrar Osmanlı idaresine geçmiş, Arnavutluk sıkıştırılmağa başlanmıştı. Sultan II. Murat Jean Hünyad'ı Kosava'da karşıladı. üç gün bütün şiddetiyle devam eden muharebe, Haçlıların hezimeti ile son buldu. Düşmanın kayıbı çok ağırdı. Macaristan kralı Naibi ve başkumandan Jean Hünyad daha muharebe bitmeden yenileceğini anlayıp kaçtı. 1448 yılında II. Kosava Zaferi Osmanlı devletinin hakimiyetinin Balkanlarda tam olarak yerleşmesini sağladı. Haçlıların, bundan sonra ittifak edemeyecek derecede kuvvetleri kırıldı.  Devamı

Fetret Devri

2011-04-26 14:05:00

Fetret Devri (1402-1413) Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı (1402) Timur'a esir düşmesi sonucunda. Osmanlı Devleti başsız bıraktı. Padişahın esir düşmeyen üç oğlundan her biri bir tarafa çekildiler. Timur Anadolu'dan ayrıldıktan sonra şehzadeler arasında saltanat kavgaları başlayıp, 1413 yılına kadar sürmüştür. Şehzadelerden Süleyman Çelebi, Edirne'de padişahlığını ilan etmişti.  Mehmed Çelebi Amasya'da Timur'a bağlı bir beylik kurdu. İsa Çelebi önce Balıkesir'de saklandı. Timur çekilinçe Bursa'ya gelip padişahlığını ilan etti. Yıldırım Bayezid'la bereber Mustafa ve Musa Çelebi Timur tarafından serbest bırakılarak babasının cenazesini Bursa'a getirdi. Mustafa Çelebi, ise Timur'la Semerkand'a gitti. Önce Mehmed Çelebi ile Musa Çelebi anlaşarak, Bursa'da padişah olan İsa Çelebi'yi ortadan kaldırdılar. Bundan sonra Musa Çelebi, Mehmed Çelebi tarafından Edirne'ye gönderildi. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'yi yenip Edirne'ye girdi. Fakat Mehmed Çelebi'ye verdiği sözde durmayarak padişahlığını ilan etti. Buna kızan Mehmed Çelebi, Musa Çelebi'yi 1413 yılında  yenerek tek başına Osmanlı sultanı olarak 26 yaşında Edirne'de tahta oturdu. Devamı

BOĞDAN ZAFERİ

2011-04-26 14:02:00
BOĞDAN ZAFERİ  | görsel 1

  BOĞDAN ZAFERİ  Sultan Selim Han'ın son yıllarında babası zamanında1545'de Osmanlı  Hakimiyetine alınan Boğdan prensliği. Almanya imparatorluğu, Lehistan Krallığı ve diğer Hıristiyan devletlerin teşvik ve yardımlarıyla İoan cel Cumplit başkanlığında isyana teşebüs ettiler.İoan,kırkbin kişi civarında Asker ve top ile harekete geçip,İbrahim,Bender ve Akkerman kalelerini zapt etti. İsyan üzerine vezir Ahmed Paşa bölgeye gönderildi. Ahmed Paşa'ya Kırım Han'ı Adil Giray da yardım edip, 9 Ekim 1574 tarihinde Boğdan zaferi kazanıldı. Boğdan zaferiyle bölge tekrar Osmanlı hakimiyetine alınıp, haraç miktarı arttırılarak,Petro Şiopul Voyvodalığa tayin edildi. Osmanlı Sultanı İkinçi Selim Han zamanında İleriye dönük siyasi askeri iktisadi yatırımlarda bulunuldu. Hind, Aden ve Umman denizlerinde Osmanlı hakimiyetini sağlamak İçin Süveyş Kanalı, Rusya'nın Asya Türk ve Müslüman devletleriyle Münasebette bulunmak için, Don-Volga kanalıyla Hazar Denizi'ne İnme, İstanbul tersanelerinin kereste ve şehrin yakacak mes'elesini Halli için Marmara-Karadeniz kanalı açma ve daha pek çok üstünde olan bu faliyetlerden,Süveyş Kanalı Ondokuzuncu yüzyılda tamamlanmasına Rağmen, Don-Volga ve marmara-Karadeniz projesi yirminçi yüzyılda Dahi gerçekleştirilemedi. Sultan Selim Han zamanında, özllikleri İtibariyle san'at harikası olan Selimiye Camii Edirne'de inşa edildi.   Devamı

Osmanlının Yükselme Devri

2011-04-26 13:54:00
Osmanlının Yükselme Devri | görsel 1

    Osmanlının Yükselme Devri I. Mehmet'ten sonra tahta çıkan II. Murat zamanında Anadolu'daki beylikler yeniden Osmanlı idaresi altında birleştirildi. Balkanlar'da fetih hareketlerinde bulunuldu. II. Murat zamanında Timur'un Anadolu'yu istilasından önceki kudretli Osmanlı Devleti yeniden kuruldu. II. Murat'ın oğlu Fatih Sultan mehmet zamanında Osmanlı Devleti kesin olarak dünyanın en büyük en kuvvetli devleti haline geldi. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğuna son verince Osmanlı İmparatorluğu kesinlikle dünya siyasetine halim oldu. Fatih Sultan Mehmet, hem Anadolu'da hem Avrupa'da büyük fetih hareketlerinde bulundu. Fatih Sultan Mehmet'le beraber büyük fetihler çağı açılmıştı. II. Bayezid zamanında oldukca dugun geçen fetih hareketleri, onun oğlu Yavuz Sultan Selim zamanında birden hız kazandı. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı, Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı ve Mısır'ı, Arabistan'ı alarak Halife unvanını kazandı. Buraları Türk topraklarına kattı. Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu altın çağını yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlıyı gerek karada, gerek denizde dünyanın en kudretli Devleti haline getirdi. Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman ülkeyi büyük bir refaha kavuşturdu. Türk gücünü bütün dünyaya tanıttı. Avrupalılar bu büyük hükümdardan " Muhteşem" anlamına gelen " Magnifigeu", Magnificent" diye bahsederler. Osmanlıda ise yaptırdığı kanunlardan dolayı " Kanuni" diye anılır.Kanuni Sultan Süleyman  zamanında karada ve denizde büyük zaferler kazanıldı. Hükümdar... Devamı

Osmanlı Devletinde Para ve Bankacılık

2011-04-26 13:50:00
Osmanlı Devletinde Para ve Bankacılık | görsel 1

    Osmanlı Devletinde Para ve Bankacılık   1860'ta kurulan ticaret odaları, 1880'de ticaret ve ziraat odaları halinde, bütün illerde teşkilatlandırıldı.Bu odaların hazırladıklarıgeniş kapsamlı raporlar, devletçe çıkarılan birçok yönetmeliğe esas teşkil etti. Ancak, çiftçinin temel sorunu kredi idi. Odalar ise kredi sağlamakta etkili olamıyordu. Tuna valisi Mithat Paşa'nın önderliği ile çiftçilere düşük faizli kredi vermek üzere memleket sandıkları kuruldu. Bu sandıklar,daha sonra bütün illerde  yaygınlaştırıldı. Yine Mithat Paşa'nın açtırdığı Emnyet Sandığı, ülkenin her tarafına yayılarak, çiftçilere kredi sağlamaya çalıştı.Osmanlı ülkesinde bankacılık işlemleri, 19.yüzyılın ikinciyarısına kadar Galata bankerler (sarflar) aracılığı ile yapılırdı. İstanbul'da ilk banka 1847'dekuruldu (Bank-ı Dersaadet). Ancak, fazla yaşayamadı. Daha sonrakurulan Osmanlı Bankası'nqa banknot basma yetkisi veridi. Böylece, Osmanlı Bankası  Merkez bBankası görevini üstlenmiş oldu. Milli semaye ile kurulan ilk banka ise Emniyet Sandığı'dır. 1888'de, bütün tarım kredilerini düzene sokmak amacıyla kurulan Ziraat Bankası, tarım sermeyasi için kısa sürede en büyük kaynak haline geldi   Devamı

Korfu Seferi

2011-04-26 13:46:00
Korfu Seferi | görsel 1

    Korfu Seferi Venedik Cumhuriyet'nin Papa'nın da teşvıkile Osmanlı Devleti riyakarca davranması ve hıristiyan ittifakı dahil olması üzerine harekete geçildi. Osmanlı Donanması'na Kaptan-ı Derya Barboros Hayreddin Paşa kara ordusuna da ikinci vezir Lütfi Paşa kumanda ediyordu 17 Mayıs 1537'de İstanbul'dan yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu seferinde hedef Adriyatik ve İtalya idi.13 Temmuz'da Avlonya'ya gelen padişah: Adriyatik'teki askerlere yardım edip,Venedikliler'in tahriki ile çıkan Delvine ve havalisindeki isyanları bastırttı. Osmanlı Donanması İtalya sahillerini abluka altına aldı. Haçlılar'ın büyük amirali ve Akdeniz kıyısındaki Müslüman ahali ile denizcileri rahatsız eden Andrea Dora bütün aramalara rağmen Osmanlı Kaptan-ı Deryası Barboros Hayreddin Paşa'nın karşısına çıkmadı. Korfu Adası'nı kalesini kuşattıran Sultan Avlonya'da bulunuyordu. Sultan Süleyman Han, mevsim şartları yüzünden 6 Eylül 1537'de kuşatmayı kadırttı. 15 Eylül'de İstanbul'a hareket eden padişah, kara ve  deniz harekatının devamını emr etti. Kaptan-ı Derya Barboros Hayreddin Paşa, Venedikliler'e ait Şira, Patmos, Naksos adalarını fethetti.   Devamı