04 05 2011

BOĞDAN ZAFERİ

 

 
BOĞDAN ZAFERİ 
Sultan Selim Han'ın son yıllarında babası zamanında1545'de Osmanlı 
Hakimiyetine alınan Boğdan prensliği. Almanya imparatorluğu, Lehistan
Krallığı ve diğer Hıristiyan devletlerin teşvik ve yardımlarıyla İoan cel
Cumplit başkanlığında isyana teşebüs ettiler.İoan,kırkbin kişi civarında Asker ve top ile harekete geçip,İbrahim,Bender ve Akkerman kalelerini zapt etti. İsyan üzerine vezir Ahmed Paşa bölgeye gönderildi.
Ahmed Paşa'ya Kırım Han'ı Adil Giray da yardım edip, 9 Ekim 1574 tarihinde Boğdan zaferi kazanıldı. Boğdan zaferiyle bölge tekrar Osmanlı hakimiyetine alınıp, haraç miktarı arttırılarak,Petro Şiopul Voyvodalığa tayin edildi. Osmanlı Sultanı İkinçi Selim Han zamanında İleriye dönük siyasi askeri iktisadi yatırımlarda bulunuldu.
Hind, Aden ve Umman denizlerinde Osmanlı hakimiyetini sağlamak İçin Süveyş Kanalı, Rusya'nın Asya Türk ve Müslüman devletleriyle Münasebette bulunmak için, Don-Volga kanalıyla Hazar Denizi'ne
İnme, İstanbul tersanelerinin kereste ve şehrin yakacak mes'elesini Halli için Marmara-Karadeniz kanalı açma ve daha pek çok üstünde olan bu faliyetlerden,Süveyş Kanalı Ondokuzuncu yüzyılda tamamlanmasına
Rağmen, Don-Volga ve marmara-Karadeniz projesi yirminçi yüzyılda Dahi gerçekleştirilemedi. Sultan Selim Han zamanında, özllikleri İtibariyle san'at harikası olan Selimiye Camii Edirne'de inşa edildi.
 

360
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog